EELKOOLIEALISTE LASTE ARENDUSRING

REGISTREERIMINE Alphabeta EELKOOLI ÕA 2024/2025 algab alates 01.03.2024

Arendustöö huviringis loob venekeelsel lapsel eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja õppimiseks algkoolis eesti keeles.

Tegevuse peamine eesmärk on arendada lapse koolivalmidust - erinevate teadmiste ja oskuste kogum, mis aitavad lapsel mängulisest lapsepõlvekeskkonnast üle minna akadeemilisse koolikeskkonda. Edukaks toimetulekuks eestikeelseks õppimiseks algkoolis, peame oluliseks professionaalselt toetada lapse vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut. Rakendame lõimitud arendus- ja õppetöö eesti ja vene keeles, pingevabas ja sõbralikus keskkonnas. 

Samuti eesmärgiks on lapse sotsiaalne areng ja kasvatus -oskus oma käitumist kontrollida, võime grupis kohaneda, posiitiivne ja usaldav suhtumine kaaslastesse,tolerantsus, abivalmidus ja empaatilisus, vastutustunne, väärtushinnangute olemasolu, koostöösvalmidus, võime taluda ebaedu. Lapse sotsiaalses arengus on olulised mitmesugused ühismängud, ühistegevused, milles ta õpib kaaslastega arvestama ja nendega suhtlema.

Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse üldõpet ning mängulisi ja aktiivseid õppemeetodeid. Õpetamisel peame oluliseks erinevaid aineid ja tegevusi omavahel integreerida, tuua igasse päeva sisse käitumisõpetust ja kiusamisvastast ennetustööd.

Õppetöö põhivormiks on eesmärgistatud ja integreeritud õppe-eesmärgiline tegevus. Sõltuvalt õppeainest kasutatakse õppetöö korraldamisel erinevaid vorme (õppetund, mäng, lahtine tund, õppekäik, õuesõpe jne). Õppetöö võib korraldada väljaspool huvikooli ruume.

Arendusring tulevastele esimese klassi õpilastele, kord nädalas

Märtsist 2024.a, iga laupäev, kella 11.00 kuni 13.00 on käimas õppetöö “ettevalmistuskoolis”. Meie noored õpilased on vanuses 5-6 eluaastat. Tunnid aitavad tulevastel esimesse klassi õpilastel valmistuda 2025. aasta septembriks esimesse klassi minekuks. Samuti arendusringis osalemine aitab kohandada alates 1. septembrist 2024 venekeelsetel lastel eesti õppekeelele üleminekut lasteaias.

Tunnid põhinevad eestikeelsetel õppematerjalidel ja neid juhendab kogenud õpetaja, kellel on aastatepikkune kogemus nii algklasside õpetajana kui ka lasteaiaõpetajana. Tunnid toimuvad sõbralikus õhkkonnas eesti keeles, kuid vajadusel saab õpetaja aidata ka vene keeles.