VENEKEELE KLUBI NOORTELE ARENDUSRING

Arendustöö huviringis loob venekeelsel lapsel võimalust tutvuda vene keele kirjaga ja kirjandusega.

Tegevuse peamine eesmärk on arendada lapsel teadmist vene keelest - erinevate teadmiste ja oskuste kogum ning  peame oluliseks professionaalselt toetada lapse vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut. Rakendame lõimitud arendus- ja õppetöö vene keeles, pingevabas ja sõbralikus keskkonnas. 

Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse üldõpet ning mängulisi ja aktiivseid õppemeetodeid. Õpetamisel peame oluliseks erinevaid aineid ja tegevusi omavahel integreerida, tuua igasse päeva sisse käitumisõpetust ja kiusamisvastast ennetustööd

Õppetöö põhivormiks on eesmärgistatud ja integreeritud õppe-eesmärgiline tegevus. Sõltuvalt õppeainest kasutatakse õppetöö korraldamisel erinevaid vorme (õppetund, mäng, lahtine tund, õppekäik, õuesõpe jne). Õppetöö võib korraldada väljaspool huvikooli ruume.

Õppetöö läbiviimisel on aluseks ainete vahelisel integratsioonil tuginev üldõpetuse põhimõte. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ja kunstitegevused.