EESTI-INGLISE KEELE SÕBRA KLUBI ARENDUSRINGI

Tegevuse peamine eesmärk on arendada lapse eesti ja inglise keeles oskuste kogum, mis aitavad lapsel kasutada igapäevases elus keelekeskkonda. Edukaks toimetulekuks eestikeelseks ja ingliskeelseks suhtlemiseks oma vanuse lastega, tulevikus  õppimiseks, peame oluliseks professionaalselt toetada lapse vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut. Rakendame lõimitud arendus- ja õppetöö eesti ja inglise  keeles, pingevabas ja sõbralikus keskkonnas. 

Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse üldõpet ning mängulisi ja aktiivseid õppemeetodeid. Õpetamisel peame oluliseks erinevaid tegevusi omavahel integreerida, tuua igasse päeva sisse käitumisõpetust ja kiusamisvastast ennetustööd.

Eesti ja inglise keele huviringi eesmärgiks on:  

Õpe toimub läbi mängude, kõnepraktika, rollimängu, dialoogi, grupitöö.

Õppetöö põhivormiks on eesmärgistatud ja integreeritud õppe-eesmärgiline tegevus. Sõltuvalt õppeainest kasutatakse õppetöö korraldamisel erinevaid vorme (õppetund, mäng, lahtine tund, õppekäik, õuesõpe jne). Õppetöö võib korraldada väljaspool huvikooli ruume.

Õppetöö läbiviimisel on aluseks ainete vahelisel integratsioonil tuginev üldõpetuse põhimõte. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine